1 Deceber 2017 – The opening of Matúš Lányi’s exhibition

V piatok 1. 12. 2017 o 19:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Matúša Lányiho s názvom ČO BY MOHLA MAŤ OBLEČENÉ PÁPEŽOVA MANŽELKA?

On Friday 1. 12. 2017 at 19:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition WHAT COULD THE POPE’S WIFE WEAR? by Matúš Lányi.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

Výstava Matúša Lányiho s názvom “Čo by mohla mať oblečené pápežova manželka?” prináša netypický, no uvoľnený pohľad na možnú podobu kresťanskej ikonografie v súčasnosti. Názov výstavy napovedá, že autor sa pohráva s citlivou témou pevnej štruktúry pravidiel cirkvi a konfrontuje ju s túžbou človeka odpútať sa od zväzujúcich kultúrnych konvencií.

Otázka, čo by teda mohla mať oblečené manželka pápeža? alebo aká by bola jej spoločenská úloha, je samozrejme ironická, no ovplyvňuje našu intuíciu a navodzuje paradoxné otázky a predstavy. Matúš Lányi vo svojich maľbách premieňa mitru, slúžiacu ako pokrývka hlavy pápeža, či biskupov počas obradov, na dámske bikiny s emblémom Baránka Božieho. Iné bikiny tvorí výplet z krucifixov, ktorý možno deklaruje empatiu nositeľky voči utrpeniu spasiteľa. Rovnako krucifixom zdobí basketbalové topánky, čím porovnáva športový rituál hry s tým náboženským. A napokon samotnú pokrývku hlavy pápeža nahrádza šiltovkou.

Nosnou témou tvorby Matúša Lányiho je kresťanstvo a ikonografia. Posolstvá náboženskej paradigmy artikuluje jazykom súčasnosti, čím dochádza k jej paradoxným významovým posunom. Premieňa kresťanské symboly a liturgické predmety na ozdoby predmetov úžitkovej potreby. Tým ich desakralizuje, zbavuje pôvodnej funkcie, no zároveň ich „povyšuje“ na atraktívne značky – reklamné brandy moderného života.

Matúš Lányi exhibition entitled “What could have dressed a pope’s wife?” brings an atypical but relaxed view of the possible form of Christian iconography at present. The title of the exhibition suggests that the author is playing with the sensitive subject of a firm structure of the Church’s rules and confronting it with the desire of man to withdraw from binding cultural conventions. 

The question, What could have dressed a pope’s wife? or what is her social role, is of course, ironic, but it affects our intuition and raises paradoxical questions and ideas. Matúš Lányi in his paintings transforms the mitra, serving as a cover of the pope’s head during the ceremonies, to the women’s bikini with the emblem of the Lamb of God. Other bikins form a crucifix string, which can be declared the wearer’s empathy to the suffering of the savior. The crucifix is ​​decorated with basketball shoes, comparing the ritual of the game with the religious one. And finally cover of the pope’s head is replaced by a cap with peak.

The main topic of Matúš Lányi’s work is Christianity and iconography. The message of the religious paradigms articulates the language of the present, which makes its paradoxical meaningful shifts. The premiere of Christian symbols and liturgical objects for decorations of objects of utility needs. The team desacralizes them, deprives them of the original function, but at the same time “promotes” them to attractive brands – advertising brandy of modern life.

EDUCATION

2000 – 2007 Department of Art Media and Intermedia, Faculty of Arts of the Technical University in Košice, Studio of Graphic and Experimental Work (lead by professor Rudolf Sikora and Zbyněk Prokop), Slovakia

PORTFÓLIO

Počas výstavy Matúša Lányiho môžete počuť set od hudobnej skupiny BILLY BARMAN, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Billy Barman je päťčlenný boyband, pôvodom z rôznych kútov Slovenska, no pevne zakotvený v Bratislave. Na svojom konte má tri albumy, z nich dva boli poslucháčmi Rádia_FM označené za albumy roka.  Autori hudby a textov sú Jozef Vrabel a Juraj Podmanický, kolektív dopĺňa Jakub Tvrdík, Juraj Labaj a Matej Ruman.

 

During the exhibition of Matúš Lányi you would be able to hear a music set by the band BILLY BARMAN recorded especially for ATELIER XIII.

Billy Barman is a five-member boyband that originated from various parts of Slovakia but is steadily based in Bratislava. So far it has released 5 albums, 2 of them awarded as Album of the Year by Radio_FM’s listeners. Texts and music is composed by Jozef Vrábel and Juraj Podmanický, being completed by Jakub Tvrdík, Juraj Labaj and Matej Ruman.

Kliknite a počúvajte!

Web | Facebook YouTube

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤
#curaprox

Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!