31 May 2019 – The opening of Jenn Dierdorf’s, Kelsey Shwetz’s, Kris Rac’s, Sahana Ramakrishnan’s, Katarína Janečková Walshe’s, Margaréta Petržalová’s, Natália Okolicsányiová’s a Juliana Mrvová’s exhibition

V piatok 31. 5. 2019 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Jenn Dierdorf, Kelsey Shwetz, Kris Rac, Sahany Ramakrishnan, Kataríny Janečkovej Walshe, Margaréty Petržalovej, Natálii Okolicsányiovej a Juliany Mrvovej s názvom: Slečny od maliarskeho stojana.

On Friday 31. 5. 2019 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition: Ladies of the Easel by Jenn Dierdorf, Kelsey Shwetz, Kris Rac, Sahana Ramakrishnan, Katarína Janečková Walshe, Margaréta Petržalová, Natália Okolicsányiová and Juliana Mrvová.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

After painting by Katarína Janečková Walshe: Painting practice after baby | ink on paper – tuš na papieri | 35 x 27 | 2019

 

EXHIBITION

Slečny od maliarskeho stojana

Ladies of the Easel

 

Od 31. mája do 26. júla 2019
From 31 May till 26 July 2019

 

Skupinová výstava 8 maliarok zo Slovenska a Ameriky, ktoré vo svojej tvorbe reflektujú pozíciu ženy-maliarky v súčasnom umení. Výstava predstavuje diela 4 slovenských autoriek, ktoré na prevažne osobnej báze skúmajú svoje miesto ženy (nielen) umelkyne na európskej a americkej umeleckej scéne. Žena – maliarka vymenila sporák za stojan a plátno a ukazuje nám svoj osobný život, alebo maľuje postavy, ktoré prezentuje ako výrazné ženské hrdinky. Osobné príbehy spájajú Petržalovú, Okolicsányiovú a Mrvovú, ktoré silne vnímajú svoju ženskú pozíciu. Katarína Janečková Walshe pridáva nový fakt – byť matkou a maliarkou zároveň  a prepája americkú a slovenskú časť výstavy, nielen formálne ale aj na základe osobných priateľstiev, ktoré sú dôležité pre vznik komunity a tvorivú konfrontáciu. Projekt totiž nadväzuje na iniciatívu Kelsey Shwetz a Jenn Dierdorf, ktoré organizujú v New Yorku stretnutia Lady Painters, (zúčastnili sa aj Janečková Walshe a Mrvová) a vytvárajú tak sieť ženských maliarok a kontaktov. Stretnutia smerujú k ďalšej spolupráci a tiež sú možnosťou na analyzovanie špecifických otázok maľby a ženského umenia. Takéto stretnutie – prezentácia sa uskutoční aj počas výstavy v Bratislave za účasti amerických a slovenských autoriek. V tvorbe 4 amerických maliarok často vidíme ženu, ktorá uvažuje o svojom tele či sexualite a to najmä u Kelsey Shwetz či Sahane Ramakrishnan. Jenn Dierdorf vytrvalo maľuje kvetinové zátišia, ktoré sú zámienkou pre uvedomovanie si svojej pozície ženskej maliarky, ktorej donedávna bola prisudzovaná schopnosť maľovať maximálne kvety vo váze. Kris Rac skúma sociálnu situáciu mladých a vystupuje tvrdo kriticky či už v politických témach (Trumpove ralyes) alebo v téme sexuality, násilia a závislosti. Výstava je prvou zo série troch podujatí a bude pokračovať do ďalších slovenských miest.

 

 

A group exhibition of 8 painters from Slovakia and USA, whose work reflects on the position of female painters in contemporary art. The exhibition presents works by 4 Slovak artists who, on a predominantly personal basis, explore their place as female (not only) artists on the European and American art scene. The woman painter replaced the stove with an easel and canvas and shows us her personal life or paints characters she presents as distinctive female heroes. Personal stories connect Petržalová, Okolicsányiová, and Mrvová, who strongly realize their female position. Katarína Janečková Walshe adds a new reality – to be both a mother and a painter and connects the American and Slovak part of the exhibition not only formally but also on the basis of personal friendships that are important for the creation of community and creative confrontation. The project is a follow-up to the initiative of Kelsey Shwetz and Jenn Dierdorf, who host Lady Painters meetings in New York (Janečková Walshe and Mrvová participated), creating a network of female painters and contacts. The meetings lead to further collaboration and also present an opportunity to analyze specific issues of painting and female art. Such a meeting – a presentation will take place during the exhibition in Bratislava with the participation of American and Slovak artists. In the creation of 4 American painters, we often see a woman reflecting on her body or sexuality, especially with Kelsey Shwetz or Sahana Ramakrishnan. Jenn Dierdorf persistently paints flower still lives, which are the pretext for reviewing her position as a female painter, who until recently, wasn’t expected to be able to paint anything but flowers in a vase. Kris Rac examines the social situation of young people and remains critical both in political themes (Trump’s rallies) and in the topics of sexuality, violence, and addiction. The exhibition is the first one in the series of three events and will continue in other Slovak cities.

 

 

EXHIBITORS

 

JENN DIERDORF

 

KELSEY SHWETZ

 

SAHANA RAMAKRISHNAN

 

KRIS RAC

 

KATARÍNA JANEČKOVÁ WALSHE

 

JULIANA MRVOVÁ

 

MARGARÉTA PETRŽALOVÁ

 

NATÁLIA OKOLICSÁNYIOVÁ

 

 

Počas výstavy SLEČNY OD MALIARSKEHO STOJANA môžete počuť set od THIS IS KEVIN, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

THIS IS KEVIN

This Is Kevin je elektronický hudobný projekt založený na Slovensku v roku 1991. Hlavným lídrom projektu je Roman Ferianc. V roku 1999 vyšiel debutový album Slowly to the Sun a jeho úvodným singlom je skladba „to Pasteur“, ktorá využíva hlasy z televízneho filmu o Louisovi Pasteurovi. K tomuto singlu vyšiel aj videoklip, ktorý sa objavil vo vysielaní britskej i nemeckej hudobnej stanice MTV. Zatiaľ posledný album vyšiel v roku 2018 s názvom DEEP. Okrem hudobného projektu This is Kevin sa Roman Ferianc venuje aj reklamnej, filmovej a divadelnej hudobnej produkcii.

Web | Youtube | Facebook | SoundCloud

 

During the exhibition of LADIES OF THE EASEL you would be able to hear a music set by THIS IS KEVIN recorded especially for ATELIER XIII.

THIS IS KEVIN

This is Kevin is an electronic music project founded in Slovakia in 1991. The main founder and leader of the project is Roman Ferianc. The band released its debut album Slowly to the Sun in 1999. The lead single from the album, a track “to Pasteur” uses samples of voices from a TV series about the life and work of Louise Pasteur. The official music video for the track was broadcast on the British and German version of music channel MTV. The latest 6th album called DEEP was released in 2018. Roman Ferianc also composes and produces commercial music and music for TV, film and theatre. 

 

 

 

Ďakujeme Juliana Mrvová​ za spoluprácu a tvoju energiu! Si TOP!
Thank you, Juliana Mrvová, for collaboration and your energy! You´re the TOP!

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii