6 October 2017 – The opening of Ján Vasilko’s exhibition

V piatok 6. 10. 2017 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Jána Vasilka s názvom KRUHOVÝ OBJAZD.
On Friday 6. 10. 2017 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition ROUNDABOUT TRAFFIC by Ján Vasilko.

LINK na EVENT na FACEBOOKu

Ján Vasilko

Vasilkova maľba sa dlhodobo drží vyhraneného výtvarného programu, vychádzajúceho z „romantického“ nadšenia pre výrobné a úžitkové stroje, rôzne mechanizmy, výrobné haly a roboty. „Stroje“ vo Vasilkových obrazoch plnia funkciu hrdinov príbehov, nositeľov ideologických či filozofických odkazov a symbolov. Dôležitým momentom je absurdita vo „frankensteinovskej“ výmene rolí človeka a jeho výtvoru – neživého mechanického predmetu. Autor sa v rámci tohto „transformačného“ procesu neustále voľne pohráva s klasickou ikonografiou, pričom využíva jej formálne i obsahové dogmy. Vlastné výtvarné prevedenie maľby korešponduje s jej technicistnou námetovou základňou. Dominuje jej extrémne čistý rukopis, geometrická presnosť línia, čisté plochy tvoriace jasné kompozície a utlmená farebnosť. V posledných prácach prechádza ku grafickejšiemu vyjadreniu, maľba sa stáva takmer monochromatická a založená predovšetkým na lineárnych vzťahoch. Vasilkov osobný vzťah k “starým či novým strojom a poľnomechanizmom” svojho času vyústil aj do založenia Strany Železných spolu s podobným „utopickým romantikom“, Petrom Králikom.

Vasilko has for a long time inclined towards a unique creative program emerging from the romantic enthusiasm for production and utility machines, various mechanism, production halls and robots. “Mechanisms” in Vasilko’s paintings fulfill the function of the story heroes, bearers of the ideological of philosophical messages and symbols. The important art moment is the absurdity in the “Frankenstein” exchange of the roles of a human being and his creation- an inanimate mechanical object. Within this transformation process the author constantly toys with a classic iconography whilst using the formal and content dogma. His personal version of the painting corresponds with its techno clean motif  basis. An extremely clean areas creating bright compositions and softened coloring. In his latest works he moves towards more graphic expression, the painting becomes almost monochromatic and based mostly on linear relationship. Vasilko’s personal relation towards “the old or new mechanisms” and “Agro Mechanism” has back then led to the establishment of the iron party along with a similar “Utoplan Romantic”, Peter Kralik.

Autor textu – Diana Majdáková

EDUCATION

1994 – 1998 School of Applied Art Košice, Graphics Department | 1999 – 2003 Faculty of Arts, KFA and I Košice (Art studio of Contemporary Image, doc. A. Szentpétery) | 2003 Academy of Fine Arts in Bratislava (Art Studio of Painting, Prof. D. Fisher.) | 2004 Academy of Fine Art in Prague  (Painting Studio, V. Skrepl) | 2003 – 2005 Faculty of Visual Arts at Technical University in Košice (Art Studio of Contemporary Image, doc. A. Szentpétery, prof. R. Sikora.)

AWARDS

2005 Oskar Cepan Art Award | 2009 Price Starbag Art award International, Vienna Painting Challenge | 2008 Award for 2nd place in the VÚB Foundation Painting Challenge | 2010 Finalist in the NG 333 and CEZ Group, National Gallery, Prague Painting Challenge | 2012 Award for 2nd place in the VÚB Foundation

PORTFÓLIO

Počas výstavy Jána Vasilka môžete počuť set od NVMERI, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.

Spojenie jednoduchých rytmov s takmer religiózne znejúcimi harmóniami. A v dôsledku náhleho presťahovania kapely do Berlína, boli ovplyvnení a následne ponorení do nespútaného zvuku 70. a 80. rokov v kombinácii s neslýchanou energiou jej klubovej hudby.

Pozdravujúc zo Slovenska – krajiny, o ktorej možno tvrdiť, že má viac-menej bohaté hudobné pozadie – Nvmeri okamžite vpadli na scénu v roku 2007 s ich prvým EP a vyčlenili sa v atypickosti: hrať tento druh hudby a pochádzať z krajiny, ktorá nie je ľuďom veľmi známa. V roku 2010, ich debutová nahrávka From The Dust vyhrala cenu Album roka na slovenských cenách Radio_Head Awards, ktoré ich upevnili na im prislúchajúcej scéne.

V roku 2013, ich najnovší album, nesúci názov kapely, získal ešte viac pozornosti ako všetky ich predošlé počiny – s komplexnosťou a stále sa meniacou náladou, Nvmeri dokázali priniesť viacero príjemných prekvapení v ich nových piesňach. Hoci nie sú príliš atmosferické, skupina napriek tomu čerpala inšpiráciu z podobných žánrov a zamerala sa na vytvorenie intenzívnejšieho zážitku.

Pôsobenie samotných členov na pódiu je podpísané rokmi trénovania v kostole, čo môžeme pozorovať i v živých vystúpeniach, ktoré sú charakteristické masívnymi nárazmi, rýchlymi zmenami a častými improvizáciami. Nvmeri odohrali koncerty a festivaly naprieč celou Európou – od Veľkej Británie po Nemecko, Holandsko, Belgicko, Rakúsko, Taliansko, Maďarsko, Slovinsko, Česko a Chorvátsko.

 

During the exhibition of Ján Vasilko you would be able to hear a music set by NVMERI recorded especially for ATELIER XIII.

Fusing low-end rhythms with near-religious-sounding harmonies. And through the band’s brief move to Berlin, were influenced and consequently dug deep into the fierce sound of the 70s & 80s combining an unprecedented energy from its club music.

Hailing from Slovakia – a country that could probably be said to have a less-than-rich musical background – Nvmeri promptly dropped into the scene in 2007 with their first EP, immediately settings themselves apart in being atypical: playing the kind of music they do and being from a country few people are very familiar with. In 2010 their debut record From The Dust won Album of the Year at the country’s own Radio_Head Awards which firmly established them in their respective scene.

In 2013 their most recent self-titled album gained even more attention than all their previous efforts – with complexity and constantly-changing moods, Nvmeri managed to turn in multiple pleasant surprises in their new songs. While not being overtly ambient, the band however pulled inspiration from similar genres, drawing in the listener and focusing on creating a deeper experience.

The band members’ own stage-presence was formed by years of practicing at church. It visibly reflects in their own live performance, characterized by massive buildups, quick changes, and frequent improvisations. Nvmeri has played venues and festivals all across Europe – from the UK to Germany, to The Netherlands, Belgium, Austria, Italy, Hungary, Slovenia, The Czech Republic, and Croatia.

Kliknite a počúvajte!

Bandcamp Facebook Spotify Soundcloud YouTube

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za partnerstvo značke CURAPROX a predovšetkým za všetko Lucii Paškovej! ❤ ❤ ❤

#curaprox

Ďakujeme za partnerstvo spoločnosti PROTOS PRODUCTIONS!
#protosproductions

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!