Juliana Mrvová ★ After the Fire

EXHIBITOR ~ JULIANA MRVOVÁ
EXHIBITION ~ AFTER THE FIRE
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ Leto s Monikou

Od 5. júna do 21. augusta 2020 v ATELIERi XIII
From 5 June till 21 August 2020 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO

Prices of the artworks – Juliana Mrvová

 

TEXT FOR THE EXHIBITION

„Chystali sme sa do Talianska. Práve začínala sezóna zberu olív a týždeň vo Vicopisane je našou každoročnou poctou olivovému oleju. Marek, Kamil a Juraj už boli pobalení, keď niekto (ne)úmyselne zapálil borovicové lesy Monte Pisano. Zdalo sa, že nevyrazíme vôbec, nakoniec však s veľkým úsilím lesný požiar uhasili deň pred plánovaným príchodom. Oheň sa zastavil niekde na hranici olivového sadu, posledným stromom spálilo lístie, ale olivy vydržali.

Jeden večer po práci v sade sme vyšlapali na vrchol Verruca, odkiaľ je výhľad naokolo. Pohorie Monte Pisano bolo celé čierne, iba olivové háje sa čiastočne zachovali. V bývalom gaštanovom lese sme zbierali pečené gaštany priamo zo stromu.“ [1]

Výstava After the Fire Juliany Mrvovej vznikla na základe kresieb veľkého lesného požiaru v Toskánsku. Neskôr autorka pridáva námety zhorených eukalyptovníkov z minuloročnej rezidencie v Austrálii. Pokračuje tak v ekologickej tematike obrazu Bezzásahové územie a sleduje premenu zničeného lesa a jeho prirodzenú regeneráciu. Obrazy však maľuje teraz – v čase novej krízy, ktorá práve milované Taliansko zasiahla najtvrdšie. Téma obnovy po ohni sa tak prirodzene stala aj obrazom súčasnej situácie a nového začiatku. After the Fire je tak nielen o schopnosti lesa a krajiny regenerovať sa po prírodnej katastrofe. Autorka touto témou upriamuje pozornosť na potenciál ľudí začať obnovovať svoju krajinu v novej a lepšej harmónii s prírodou, s väčším rešpektom k jej prirodzenému vývoju. Obrazy vznikli ako site-specific diela pre priestor galérie ATELIER XIII a formálne sú inšpirované talianskou maľbou krajiny, ktorá po storočia prirodzene prepája kultúrne a prírodné prostredie.

[1] z denníkových zápiskov Juliany Mrvovej

Autorka textu: Juliana Mrvová

„We were going to Italy. The olive harvest season has just begun and a week in Vicopisano is our annual tribute to olive oil. Marek, Kamil and Juraj have already packed, when someone (un)deliberately set fire to the Monte Pisano pine forests. It seemed we would not take off at all, but in the end, the forest fire was put out with great effort the day before out planned arrival. The fire stopped somewhere on the border of an olive orchard, the leaves of the last trees were burned but the olives remained.

One evening after work in the orchard we climbed to the top of Verruca, from which we could see the view around us. Monte Pisano mountains were all black, only the olive groves were partially preserved. We collected roasted chcestnut directly from a tree in a former chestnut forest.” [1]

Juliana Mrvová’s exhibition After the Fire was based on drawings of a large forest fire in Tuscany. Later, the author adds themes of burned eucalyptus trees from her last year’s residence in Australia. She continues with the ecological theme of the picture Bezzásahové územie (No-Intervention Territory) and observes the transformation of a destroyed forest and its natural regeneration. However, she is painting these piscures now, in the time of a new crisis, that has hit exactly the beloved Italy the hardest. So the theme of an after-fire recovery has also naturally become a reflection of a current situation and a new beginning. After the Fire is not only about forest’s a landscape’s ability to regenerate after a natural disaster. With this theme, the author draws attention to the potential of people to begin to renew their country in a new and better harmony with nature, with greater respect for its natural development. The paintings were created as site-specific works for the space of ATELIER XIII gallery and are formally inspired by the Italian landscape painting, which has been naturally connecting cultural and natural environment for centuries.

[1] notes from Juliana Mrvová’s journal

Author of the text: Juliana Mrvová

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Juliany Mrvovej možete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobnej skupiny Leto s Monikou.
During Juliana Mrvová´s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music band Leto s Monikou.

 

360° VIEW

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy
Supported using public funding by Bratislava City Foundation