TEASER ~ Živý koncert Kristíny Smetanovej a performancia Viktórie Malej ~ Finisáž výstavy diel Rity Koszorús

Teaser ~ Live concert of Kristína Smetanová and performance by Viktória Malá ~ The finissage of Rita Koszorús’s exhibition

By ATELIER XIII
Camera, Edit: Lucia Melcerová
Music: Kristína Smetanová / Valentin Silvestrov – Bagatellen op.1
Performance: Viktória Malá
© ATELIER XIII 12. 1. 2022
Thank you!

 

KRISTÍNA SMETANOVÁ

Kristína Smetanová je umelkyňa so širokým zameraním. Ako klasická klaviristka končí v tomto roku doktorandské štúdium na VŠMU, svoje vzdelanie si rozširovala aj na popredných majstrovských kurzoch v Holandsku TIHMS. Sólové klavírne koncerty si zahrala s Capellou Istropolitanou, Štátnou filharmóniou Košice, či orchestrom VŠMU v koncertnej sále Slovenskej Filharmónie. V roku 2021 sa predstavila sólovým recitálom v rámci festivalu Viva Musica! a Piano Days. V komornej hre sa realizuje najmä v klavírnom Devanas Duo spolu s Júliou Stahl Novosedlíkovou. Kristína je aj skladateľka, medzi svoje najvýznamnejšie diela zaraďuje Symfóniu začarovaných bytostí, Theory of String Quartet, klavírne kvinteto Dorian, Zabudnutá sonáta pre čelo a klavír, 60 prstov…
Mimo klasickej hudby pôsobí ako speváčka a klávesáčka v zoskupení Chick2Chick trio, pre ktoré napísala aj niekoľko piesní. Koncertovala napríklad s Richardom Müllerom, Katarziou, Tolstoys, Genius Locci a najnovšie v kapele Quatro Emocione, kde hrá na vocaloid. 

Kristína Smetanová is an artist with a broad focus. As a classical pianist, she is completing her doctoral studies at AFAD (Academy of Fine Arts and Design) this year, and she has also expanded her education at TIHMS master classes in the Netherlands. She had solo piano concerts with Capella Istropolitana, Slovak State Philharmonic Košice and AFAD orchestra in the concert hall of Slovak Philharmonic. In 2021, she presented a solo recital at the Viva Musica! festival and Piano Days. She performs in an intimate atmosphere, too, mainly in the piano Devanas Duo together with Júlia Stahl Novosedlíková. Kristína is a composer as well. Within her most important works, she includes Symfónia začarovaných bytostí, Theory of String Quartet, a piano quintet Dorian, Zabudnutá sonáta pre čelo a klavír, 60 prstov…
In addition to classical music, she works as a singer and keyboardist in the Chick2Chick trio, for which she also wrote several songs. She performed with Richard Müller, Katarzia, Tolstoys, Genius Locci and most recently in the band Quatro Emocione, where she plays vocaloid.

YOUTUBE | INSTAGRAM

 

VIKTÓRIA MALÁ

Viktória Malá je absolventkou VŠMU v Bratislave v študijnom pláne Tanečné divadlo a performancia. Venuje sa rôznym tanečným štýlom, s dominanciou súčasného a moderného tanca. Momentálne je členkou tanečných skupín Quan movement, Spicylicious a Mondance.

Viktória Malá is a graduate of the theatre dance and performance study programme at AFAD (Academy of Fine Arts and Design) in Bratislava. She focuses on various dance styles, but contemporary and modern dance dominate. She is currently a member of Quan movement, Spicylicious and Mondance dance groups.

YOUTUBE | INSTAGRAM

 

EXHIBITOR ~ RITA KOSZORÚS
EXHIBITION ~ HĽADANIE MNÉMOSYNÉ / The Search for Mnémosyné
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Juliana Mrvová
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ I Am Planet

Od 12. novembra 2021 do 14. januára 2022 v ATELIERi XIII
From 12 November 2021 until 14 January 2022 in ATELIER XIII

Rita Koszorús na výstave Hľadanie Mnémosyné reaguje na nedávnu rezidenciu v portugalskom Porte a na prvý intenzívny kontakt s oceánom. Vo svojej abstraktnej maľbe nadväzuje na medzivojnový modernizmus ale aj na Marcela Prousta. Skúma našu kolektívnu pamäť na príklade svojho detstva a zaoberá sa melanchóliou a nostalgiou. V ATELIERi XIII vytvorila priestorovú inštaláciu s priehľadmi na základe vlastných koláží, keď si divák v priestore vytvára vlastnú kompozíciu z obrazov.

In the exhibition The Search for Mnémosyné, Rita Koszorús responds to her recent residence in Porto, Portugal, and to the first intensive contact with the ocean. In her abstract painting, she relates to interwar modernism but also to Marcel Proust. She examines our collective memory with an example of her childhood and she deals with melancholy and nostalgia. In ATELIER XIII, she created a spatial installation with see-through elements based on her own collages, when the viewer creates his own composition from the paintings.