11 October 2019 – The opening of Lucia Oleňová’s exhibition

V piatok 11. 10. 2019 o 20:00 vás radi privítame na vernisáži výstavy diel Lucie Oleňovej s názvom CORPUS ANIMA.

Pred otvorením výstavy prebehne site-specific performance umeleckej skupiny Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje. Táto otvorená kolaboratívna skupina umelcov pripravila v spolupráci s Oleňovou performance s názvom Sála XIII. Nenechajte si ujsť toto jedinečné vystúpenie, ktoré začne presne o 20:00, preto odporúčame prísť včas.

On Friday 11. 10. 2019 at 20:00 p.m. we would love to invite you to the opening of the exhibition CORPUS ANIMA by Lucia Oleňová.
Before the opening of the exhibition, a site-specific performance of an artistic group Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje will take place. This open collaborative group of artists has prepared a performance called Sála XIII in cooperation with Oleňová. Do not miss this unique performance, that will start exactly at 20:00, so we recommend that you come in time.

 

LINK na EVENT na FACEBOOKu

 

 

EXHIBITION

CORPUS ANIMA

Od 11. októbra do 6. decembra 2019 v ATELIERi XIII
From 11 October till 6 December 2019 in ATELIER XIII


EXHIBITOR

LUCIA OLEŇOVÁ

Ako autorka nastupujúcej generácie slovenskej maľby zaznamenala výrazný posun v tvorbe počas jej nedávneho pôsobenia v Bruseli. V doterajšej tvorbe Lucie Oleňovej figuruje skúmanie metodológie a rôznych výtvarných prístupov, ktoré majú veľmi jasný zámer. Pozorovanie prírodných tvarov, štruktúry a rastu v zmysle goetheovskej morfológie autorka pretavuje do akvarelových štúdií.

Znásobovaním biomorfného tvaru vytvára rozsiahle textúry. Záujem o skúmanie anatómie ľudského tela ju privádza až k zámernej dekonštrukcii celej kompozície, aby ju mohla opätovne oživiť. Vrcholnou fázou je romantizujúci moment „vzkriesenia“ nového tela v podobe zošívanej maľby. V metafore stavby ľudskej kostry, ktorú možno v zošívaných objektoch spozorovať, však absentujú vnútorné orgány. Oleňová stavia do konfrontácie cyklus znovuzrodenia s bezobsažným skeletom ako telom bez orgánov.

 

 

As the author of the coming generation of Slovak painting, she has experienced a significant shift in her creative work during her recent work in Brussels. An examination of the methodology and various fine art approaches that have a very clear intention plays a part in Lucia Oleňová’s work up to now. The author transforms the observation of natural shapes, structure and growth in the sense of Goethe’s morphology into aquarelle studies.

She is creates extensive textures by multiplying biomorphic shape. The interest in exploring the anatomy of the human body leads her to the intentional deconstruction of the entire composition so that she can revive it again. The romanticizing moment of “resurrection” of the new body in a form of a sewed painting is the peak phase. However, the internal organs are absent in the metaphor of a human skeleton, that can be seen in the sewed objects. Oleňová puts the cycle of rebirth and a hollow skeleton as a body without organs into confrontation.

EDUCATION

2020 – 2014 Academy of Fine Arts and Design  in Bratislava, Bratislava, Slovakia, painting studio IV. of prof. Ivan Csudai | 2019 – 2018 Académie royale des Beaux- Arts de Bruxelles, Brussels, Belgium, painting studio of prof. Hubert Gauthier, (Erasmus+) | 2018 – 2017 Newcastle University, Newcastle upon tyne, United Kingdom, painting department, (Erasmus+) | 2012 – 2008 School of Scenography Arts, Bratislava, Slovakia

AWARDS

 2019 Maľba roka 2019

 

PORTFÓLIO

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Martina Ivičič

 

 

Počas výstavy Lucie Oleňovej môžete počuť set od WALTER SCHNITZELSSON, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII

Walter Schnitzelsson

Walter Schnitzelsson hrá rokenrolovú hudbu. Všetko okolo gitár, shredov, palm-mute, crunchu a hrania poriadne nahlas 11/10. Niekedy uvažujú o ľudoch a spoločnosti, niekedy uvažujú jednoducho o sebe. Nič vážne. Len hovoria to, čo zo seba naozaj potrebujú dostať. Buďte na seba milí.

During the exhibition of Lucia Oleňová, you can hear a music set by WALTER SCHNITZELSSON recorded only for ATELIER XIII

Walter Schnitzelsson

Walter Schnitzelsson plays rocknroll music. Everything around guitars, shred, palm-mute, crunch and playing it all loud 11/10. Sometimes they wonder about people and society, and sometimes they just wonder about themselves. Nothing serious. Just saying what they really need to take out of themselves. Be kind and nice to each other.

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Ďakujeme za pitný režim značke EXCELENT!
#svojoucestou

 

Ďakujeme za krásne slová Rádiu_FM!
#radiofm

 

 

 

Tešíme sa na vás!
We are looking forward to you!
#atelierxiii