Adam Šakový ★ Roh

EXHIBITOR ~ ADAM ŠAKOVÝ
EXHIBITION ~ ROH / CORNER
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Marek Kuchár
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ Bad Karma Boy

Od 20. júla do 14. septembra 2018 v ATELIERi XIII
From 20 July till 14 September 2018 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Tematická výstavba malieb prezentovaných na výstave Roh v sebe (už azda programovo) nesie problematické ambivalentné čítanie, kedy vizuálne informácie naznačujú prítomnosť niečoho, čo je možné skôr tušiť, než priamo vidieť. Okrem toho komunikuje autor aj tézy existencionálnejšieho charakteru. „Rohové maľby“ otvárajú (súčasne aj uzatvárajú) myšlienkové pole obrazotvornosti – nabádajú k vnímaniu bezvýchodiskovej situácie – cesty, ktorá nikam nevedie. Súčasťou výstavy je aj triptych príjemne pôsobiaceho západu slnka, ktorý však narúša drevené „vitrínové“ orámovanie obrazov. To z nich robí už len akési kulisárske pozadie, navodzujúce pocit absencie, čím zároveň (v súvislosti s vyššie zmieneným) posúva možnosti recepcie. Adam Šakový naďalej potvrdzuje svoju výnimočnosť, keď prostredníctvom formálnych výskumov zároveň ukazuje aj ideovú stránku veci.

Autor textu a kurátor výstavy: Marek Kuchár

The subject matter of the paintings presented at the exhibition Corner contains in itself a problematic ambivalent reading when the visual information indicates a presence of something what one can suspect rather than actually see. Moreover, the author communicates thesis with more existentialist nature. „Corner paintings“ open (and at the same time close) a mental field of imagination – they incite the reading of some „dead end“ situation – a road which goes nowhere. The exhibition also presents a triptych with a pleasant looking sunset, which is, however, disrupted by a wooden framing resembling a showcase. This makes them just a scenic background that provokes a sense of an absence while, at the same time (in connection with the aforementioned), shifts the reception possibilities. The artist henceforth confirms his exceptionality – the ability to show also the idea behind the work through a formal analysis.

The author of the text and curator of the exhibition: Marek Kuchár

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Adama Šakového môžete počuť set od BAD KARMA BOY, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.
During the exhibition of Adam Šakový you would be able to hear a music set by BAD KARMA BOY recorded espacially for ATELIER XIII.

 

360° VIEW

 

❤

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council