Lucia Dovičáková ★ Prázdny dom

LINK TO FACEBOOK EVENT

PORTFOLIO OF LUCIA DOVIČÁKOVÁ

Podcast with Lucia

Prices of the artworks – Lucia Dovičáková

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. Napísal pred viac ako 60 rokmi básnik Miroslav Válek. Hoci báseň odkazuje k veľkej celosvetovej tragédií, verš nám pripomenie i množstvo tých menších a osobných. Denných povinností, zúfalstiev, túžieb, radostí i vášni. Domov, dom, priestor rovnako bezpečný ako nebezpečný, symbol ukotvenia i kotvy, ktorá ťaží a pripútava, je lajtmotívom cyklu najnovších malieb Lucie Dovičákovej. Maliarka drsných metafor, krutých výjavov každodennosti, malých prehratých vojen, a hlavne večného vzdoru, tu rozvíja veľmi osobné témy aby im nakoniec dávala univerzálny apel. Dom ako detská kresbička, ako krehká stavba z karát, s ktorou sa rúca celý svet, dom ako telo, ako scéna z rodinného života, ako miesto intimít erotiky i predstáv. Dom ako bolestivé prázdno, ako príliš hlučná samota, ako prúd dávno potlačovaných spomienok. Jej domov uhrančivých „obrazov“ a obrazov nám pripomína aj iné verše básne: Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať. / … / Môžu pritúliť, zachrániť a zohriať. / Ale aj priložiť prsty na hrdlo a stisnúť.

Po formálnej stránke je maliarsky rukopis Lucie Dovičákovej priamočiary, na nič sa nehrá, je odzbrojujúco úprimný. Obrazy sú vydreté inak ako štetcom v ruke. A preto uveriteľné. Maliarka stojí mimo rutiny umeleckej prevádzky, grantových schém a módnych trendov. Už roky si ide svoje, rozvíja svoj umelecký program do nových polôh, no dôsledne sa pritom drží pôvodných východísk. Nestráca sa nám pred očami. Naopak. A toto je to, čo ju robí jednou z najosobitejších a najzaujímavejších osobností slovenskej výtvarnej scény. A čo jej otvára i cestu za jej hranice.

Autor textu: Damas Gruska

Home is the hands you can cry on. This was written more than 60 years ago by the poet Miroslav Válek. Although the poem refers to a great global tragedy, the verse also reminds us of many smaller and personal ones. Daily duties, despair, desires, joy and passion. Home, house, space that is as safe as it is dangerous, a symbol of anchoring and an anchor that burdens and fastens, is the leitmotif of Lucia Dovičáková’s latest series of paintings. A painter of harsh metaphors, cruel scenes of everyday life, small lost wars, and, above all, eternal defiance, here she develops very personal themes to ultimately give them a universal appeal. A house as a child’s drawing, as a fragile structure made of cards, with which the whole world collapses, a house as a body, as a scene from family life, as a place of intimate eroticism and imagination. The house as a painful void, as solitude that is too noisy, as a stream of long repressed memories. Her home of bewitching ‘images’ and paintings also reminds us of other verses of the poem: Home is the hands you can cry on. / … / They can snuggle, save and keep you warm. / But also put fingers on your throat and squeeze.

On the formal side, Lucia Dovičáková handwriting is straightforward, it doesn’t play tricks, it’s disarmingly honest. The paintings are carved out differently than with a brush in her hand. And therefore believable. The painter stands outside the routine of art operations, grant schemes and fashion trends. For years, she has been doing her own thing, developing her artistic program in new directions, but consistently sticking to the original starting points. She is not disappearing before our eyes. Quite the opposite. And this is what makes her one of the most unique and interesting figures of the Slovak art scene. And what also opens a path for her to go beyond her limits.

Author of the text: Damas Gruska

 

 

CURATOR OF THE EXHIBITION

Damas Gruska

 

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

 

LISTEN TO A MUSIC SET BY WOMAN’S TOUCH

 

Počas výstavy Lucie Dovičákovej môžeš počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobníčky Woman’s Touch.

Woman’s Touch je sólovým projektom hudobníčky z Považskej Bystrice. Svojimi skladbami sa zameriava na spracovanie nepohodlných emócií ako smútok, hnev, či sklamania romantického charakteru. Napriek jej akustickému pôvodu, jej tvorba je postavená na elektronických prvkoch, ktoré sú podporené chytľavými, no stále originálnymi melódiami. Zámerom Woman’s Touch je byť vždy maximálne úprimná a vyzliecť svoju dušu pred publikom do absolútneho naha.

During Lucia Dovičáková‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a musician Woman’s Touch.

Woman’s Touch is a solo project of a musician originating from Považská Bystrica, Slovak Republic. Her songs focus on uncomfortable and often ‘difficult’ emotions, such as anger, sadness, and disappointment of the romantic kind. Despite her acoustic background, her music is built on electronic foundations. These are supported by catchy yet original vocal melodies. Woman’s Touch’s aim is to always be honest and strip her soul naked in front of the audience.

linktr.ee | Youtube | Spotify

 

 

❤

 

360° VIEW

 

 

❤ 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2024
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2024

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region