Jakub Reken ★ Ikonikon

EXHIBITOR ~ JAKUB REKEN
EXHIBITION ~ IKONIKON 
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Vladimír Beskid
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ Prezident Lourajder

Od 21. januára do 11. marca 2022 v ATELIERi XIII
From 21 January until 11 March 2022 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT 

ARTIST’S PORTFOLIO – JAKUB REKEN

Prices of the artworks – Jakub Reken

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Mnohovrstevné mikropríbehy v znamení IKONIKON

Maliarsky výskum Jakuba Rekena sa aktuálne sústreďuje na remediáciu príbehov sakrálneho umenia, popkultúry, hracích automatov, či sci-fi scenérií (od ranokresťanských ikon po počítačové hry a ikonky). Kombinovaním mikro príbehov vytvára bohaté obrazové vízie, ktoré pritom navodzujú „breugelovskú“ poetiku nostalgického starého sveta. V ňom sa ,,predháňajú“ okrídlené oči, rybie vrchy, modely krajín, fraktálov či utopických architektúr. Ide o elementy vyprodukované autorským samplovaním, remixom, novou postprodukciou a spätnou archeologickou revíziou „ikonoklonu“. Vychádzajúc z názvu výstavy, absolvent 4. ateliéru prof. Ivana Csudaia na bratislavskej VŠVU (doktorát v roku 2017), Reken vytvára vlastnú mnohovrstevnú verziu „ikonikonu“ v mnohých rovinách čítania – od ikonografie starých ikon až po datové piktogramy a kultové ikony popkultúry (napr. Ikonik v počítačovej hre Fortnite, Versaceho obal na mobil, či rytmické opakovanie niektorých motívov atď.). Jakub Reken sám výstižne približuje svoje maliarske uvažovanie nasledovne: „Snovosť, atmosférickosť, priestor a hĺbka sú stavebnými kameňmi mojej vizuálnej charakterovej črty. Vo svojej tvorbe pracujem s nadobudnutou intuíciou a mojím primárnym cieľom je vytvárať imaginácie skutočných vecí pohybujúcich sa na hrane rozpoznateľnosti. V práci sa snažím zachytiť prchavé okamihy spoznávania netransparentného príbehu a jeho následné dekódovanie. Pre tvorbu v médiu je príznačná počiatočná fascinácia detailom, vybraným výsekom z reality. K nej potom „montážnym“ free-styleovým spôsobom pridávam zložitejší príbeh vybiehajúcich farebných jazykov, rotujúcich tvarov a dynamických priestorov. Postmediálna doba, ktorá koreluje s povahou dátového ukladania, umožňuje nazerať na fascináciu starovekej maľby, ktorá je predobrazom displejov našej doby. Umelecká sféra je vybavená modernými nástrojmi. Avšak jedinečnosť maliarskej práce, potreba maľovať, dotknúť sa fyzicky farby, štetca, plátna, bude mať v budúcom smerovaní svoje jedinečné miesto.”

Autor textu a kurátor výstavy: Vladimír Beskid

Multi-layered micro-stories in the sign of ICONICON

Jakub Reken’s painting research currently focuses on remediation of stories of sacred art, pop culture, gaming machines, and sci-fi sceneries (from early Christian icons to computer games and icons). By combining micro-stories, he creates rich pictorial visions that evoke “Breugel’s” poetics of the nostalgic old world. Winged eyes, fish hills, models of landscapes, fractals or utopian architectures are “racing” in it. These are elements produced by the author’s sampling, remix, new post-production and reverse archaeological revision of the “iconoclon”. As the name of the exhibition says, a graduate of the 4th studio of prof. Ivan Csudai at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava (PhD in 2017), Reken creates his own multi-layered version of the “iconicon” on many levels of reading – from iconography of old icons to data pictograms and icons of pop culture that became a cult (e.g. Ikonik in the PC game Fortnite, Versache’s mobile cover, or rhythmic repetition of some motifs, etc.). Jakub Reken himself aptly describes his painting thinking this way: “Dreaminess, atmospheric-ness, space and depth are the building blocks of my visual character trait. In my work, I work with acquired intuition and my primary goal is to create imaginations of real things that are on the edge of recognizability. In my work, I try to capture elusive moments of getting-to-know a non-transparent story and its subsequent decoding. The initial fascination with the detail, a selection from reality, is characteristic for creation in a medium. Then, with an “assembly” free-style way, I am adding a more complex story of colored tongues, rotating shapes and dynamic spaces. Post-media time, which correlates with the nature of data storage, allows us to look at the fascination of ancient painting, which is a predecessor of displays of our time. The art domain is equipped with modern tools. However, the uniqueness of painting, the need to paint, to physically touch the paint, the brush, the canvas, will have its unique place in the future.”

The author of the text and curator of the exhibition: Vladimír Beskid

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Jakuba Rekena môžete počuť hudobný set, ktorý je vytvorený zo skladieb hudobného interpréta PREZIDENT LOURAJDER.
During Jakub Reken‘s exhibition, you can hear a music set created out of songs of a music artist PREZIDENT LOURAJDER.

 

360° VIEW

 

 

 

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council

Z verejných zdrojov podporila Nadácia mesta Bratislavy v rámci projektu ATELIER XIII – výstavný program 2022
Supported using public funding by Bratislava City Foundation within the project ATELIER XIII – exhibition program 2022

Z verejných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj
Supported using public funding by Bratislava self-governing region