Monika Pascoe Mikyšková ★ Botany

EXHIBITOR ~ MONIKA PASCOE MIKYŠKOVÁ
EXHIBITION ~ BOTANIKA / BOTANY
CURATOR OF THE EXHIBITION ~ Alexandra Tamásová
MUSIC FOR THE EXHIBITION ~ Katarzia

Od 23. novembra 2018 do 18. januára 2019 v ATELIERi XIII
From 23 November 2018 till 18 January 2019 in ATELIER XIII

LINK TO FACEBOOK EVENT

ARTIST’S PORTFOLIO

 

CURATORIAL TEXT FOR THE EXHIBITION

Na aktuálnej výstave Monika Pascoe Mikyšková predstavuje najnovšie práce zo série Botanika. Autorka expanduje z plochy papiera do priestoru prostredníctvom plastických reliéfov a drobných objektov. Keramické plastiky elementárneho tvaru v zelenej, červenej a čiernej farbe symbolizujú univerzálne prírodné procesy – zrod, rast a zánik. Vizuálne úvahy nad témou kolobehu života dopĺňajú betónové reliéfy pripomínajúce skameneliny, ktoré sú alúziou na oblasť geológie. Ústredným dielom je veľkorozmerná kresba znázorňujúca prostredie lesa bez zásahu ľudskej činnosti. Les, ponechaný sám na seba, sa organicky rozvíja do všetkých smerov; odumreté organizmy sa stávajú živnou matériou pre rast nových rastlín a húb. Život a smrť sa prelínajú v nekončiacom procese, kde jedinou konštantou je zmena. Tento paradox môže byť pre človeka zdrojom závratu, alebo útechy. Historický žáner krajinomaľby reprezentuje potlačenú hrôzu z chaosu a snahu si prírodu podmaniť. Monika Pascoe Mikyšková, naopak, rešpektuje divokosť prírody, ktorá nie je povinná človeku slúžiť. Prirodzenosť je tu oslavovaná ako čosi cenné a v dnešnej dobe ohrozené sebeckou ľudskou činnosťou.

Autorka textu a kurátorka výstavy: Alexandra Tamásová

At the current exhibition, Monika Pascoe Mikyšková presents the latest artworks from the Botany series. The author expands from the paper area into the space via plastic reliefs and tiny objects. Ceramic plastic arts of elementary shape in green, red and black colour symbolize universal natural processes – creation, growth and death. Visual reflections on the cycle of life are complemented by concrete reliefs resembling fossils, that are an allusion to the field of geology. The central artwork is a large-format drawing depicting the forest ambient without an intervention of human activity. The forest, left to itself, is organically evolving into all directions; necrotic organisms are becoming a nutrient matter for the growth of new plants and fungi. Life and death are intersecting in an endless process where the only constant is a change. This paradox can be a source of vertigo or consolation for a man. The historical theme of landscape-painting represents the suppressed horror from the chaos and an effort to conquer nature. On the other hand, Monika Pascoe Mikyšková respects the wildness of nature, that is not obliged to serve a human. Here, naturalness is celebrated as something valuable and these days threatened by the selfish human activity.

Author of the text and the curator of the exhibition: Alexandra Tamásová

 

MUSIC FOR THE EXHIBITION

Počas výstavy Moniky Pascoe Mikyškovej môžete počuť set od KATARZIE, ktorý je nahraný len pre ATELIER XIII.
During the exhibition of Monika Pascoe Mikyšková you would be able to hear a music set by KATARZIA recorded especially for ATELIER XIII.

 

360° VIEW

 

❤

 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia
Supported using public funding by Slovak Arts Council